Obowiązek informacyjny

 

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających
z nowych przepisów informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROKODER STUDIO SP. Z O.O. SP. K.

2.        z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Ściegiennego 201, 25-116 Kielce, NIP: 6572929289  KRS: 0000672562  , telefon: 536 270 245 , zwana dalej „Spółką”.

3.       Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer NIP, itp.), dane adresowe (adres zamieszkania, siedziby, itp.) oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, itp.), dane związane z korzystaniem ze strony internetowej (dane zapisywane w plikach cookies, np. adres IP urządzenia).

4.       Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

ü  przedstawienia ofert Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),

ü  zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),

ü  realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),

ü  marketingu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ü  tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ü  ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.       Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:

ü  podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

ü  agencjom reklamowym i innym podmiotom organizującym akcje marketingowe Spółki,

ü  podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki,

ü  podwykonawcom inwestycji realizowanych przez Spółkę,

ü  podmiotom świadczącym Spółce usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Spółki,

ü  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

ü  podmiotom współpracującym ze Spółką, o których mowa w ust. 3.

6.       Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać,  że w czasie trwania umowy Spółka zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.

7.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

ü  przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,

ü  przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

ü  przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku
z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

8.       W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

ü  prawo dostępu do danych osobowych,

ü  prawo do sprostowania danych osobowych,

ü  prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

ü  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

ü  prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

ü  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,

ü  prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie
i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

ü  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.       Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 3 powyżej, dla:

ü  zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką,

ü  otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Spółkę i podmioty współpracujące ze Spółką, o których mowa w ust. 3, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.